راهنمای امتیاز بندی

نرم افزار محاسبه گر امتیاز سهامداران پروژه ها در دسترس قرار گرفت

از سهامداران محترم تقاضا میشود برای اطلاع از نحوه امتیاز بندی پروژه ها با تعاونی مسکن تماس بگیرید این نرم افزار براساس تاریخ و مبلغ واریزی شما و اختلاف ان با تاریخ و مبلغ تعیین شده از سوی تعاونی برای واریز امتیاز ها مثبت و منفی را محاسبه نموده و نتیجه را معین می نماید