جلسه با مالکین بوستان مرغ

جلسه با مالکین بوستان مرغ برگزار شد

جلسه مالکین بوستان مرغ با دعوت هیئت مدیره مجتمع بوستان مرغ در روز پنجشنبه ساعت 15 مورخ سیزدهم آبان ماه در محل بوستان مرغ برگزار گردید .در این جلسه که با حضور حدود یکصد نفر از مالکین برگزار گردید . آقای مهندس عطاءزاده رئیس هیئت مدیره مجتمع گزارشی از اقدامات انجام شده در نهالستان و برنامه های آینده را مطرح نمودند و در ادامه آقای مهندس کاظمی رئیس هیئت مدیره تعاونی مسکن پیشنهاداتی جهت بهبود وضعیت بوستان به مالکین ارائه کردند.